مورد استفاده
این محصول به منظور سهولت در امر تخلیه رطوبت موجود در هوای فشرده طراحی شده است.
تخلیه خودکار رطوبت و آب جمع شده در میکروفیلتر ها ، مخزن ذخیره هوای فشرده و همچنین تخلیه خودکار رطوبت موجود در لوله های انتقال هوای فشرده می باشد.

مزیت استفاده
حذف دخالت نیروی انسانی که مسلماً باعث حذف خطای نیروی انسانی نیز می شود.

صنایع مرتبط
کلیه صنایع تولیدی که از هوای فشرده استفاده می کنند.

سازنده
آلمان
دانمارک
چین

نحوه عملکرد
این شیرها در یک دوره زمانی مشخص باز شده و به میزان مشخص نیز باز می ماند،تعیین فاصله زمانی باز شدن و همچنین زمان باز بودن شیرها قابل تنظیم می باشد برای مثال شما می توانید با توجه به شرایط و نیاز خود شیر را جوری تنظیم کنید که هر یک ساعت به یک ساعت باز شده و 30 ثانیه باز بماند.