مهترین آلاینده سیستم های هوای فشرده یعنی آب توسط درایرهای تبریدی و یا جذبی حذف می گردد. اما سایر مواد آلاینده کماکان در هوا حضور دارند که بایستی به نحوی از سیستم هوای فشرده حذف گردند. یکی از بهترین روش ها برای حذف سایر مواد آلاینده از جمله : ذرات روغن، ذرات گرد و غبار، میکرو ارگانیسم ها و همچنین آلاینده های ناشی از خوردگی و زنگ زدگی تجهیزات، استفاده از فیلترها و میکروفیلترهاست .

 

مورد استفاده
در میکروفیلترهای جهت حذف ذرات غبار، رطوبت ، بخارت روغن ، تصفیه بخار و استریل کردن خطوط هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد.

گرید بندی / مش بندی

  • المنت اولیه M – 1 میکرون
  • المنت ثانویه S – 0.01 میکرون
  • المنت کربنی C – 0.003 میکرون

صنایع مرتبط
المنت اولیه ، ثانویه و کربنی در تمام صنایع تولیدی قبل و بعد از درایر

سازنده
ALMiG آلمان

تذکر :
امکان ساخت این المنت توسط سایر برندها بصورت جایگزین Replacement امکان پذیر می باشد.

مدل هوزینگ میکروفیلترمدل المنتمیزان هوادهی m³/h کانکشن هوزینگ میکروفیلتر G
AE303030G 3/8
AE606060G 1/2
AE180180180G 3/4
AE300300300G 1
AE570570570G 1 1/2
AE990990990G 2
AE132013201320G 2 1/2
AE270027002700G 3