سازنده
VMC ایتالیا

نحوه کار
مینیمم پرشر ولو یا شیر حداقل فشار در کمپرسور به منظور به گردش در آوردن روغن در زمان بی باری یا آنلود کمپرسور مورداستفاده قرار می گیرد.
عدم رعایت این امر سبب افزایش دمای روغن شده و از عمر قطعات و اجزای کمپرسور می کاهد زمانی که کمپرسور به حالت آنلود می رود و فشار به ۴-۶ بار می رسد.
این شیر خروجی هوا را می بندد تا فشار داخل کمپرسور از ۲٫۵ بار پایین تر نرود.

تذکر 1:
به دلیل استفاده از این شیر در کمپرسور، حداقل فشار تحویلی به مصرف کننده ۵ بار می باشد و برای دستیابی به فشار پایین تر از ۵ بار می بایست از فشار شکن استفاده شود.

مدل M.P.Vسایزمدل M.P.Vسایز
G10 1/2"RP 1/2"G25FRP 1"
G10 3/4"RP 3/4"G35FRP 1 1/4"
G26RP 1"G40FØ 1.58
G36RP 1 1/4"G50Ø 2.36
G46RP1 1/2"G55RØ 3.15
G50TRP 2"G60RØ 3.54